EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER - PDF timberland eiendommer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 22. årgang 16.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER"
 • Ernst Holen
 • 2 år siden
 • Visninger:

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN Nr årgang II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 2015/EØS/40/ /EØS/40/ /EØS/40/03 Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 Vedtak nr. 67/15/COL Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 Vedtak nr. 150/15/COL Kunngjøring fra Norge om europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner Kunngjøring av innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på norsk kontinentalsokkel Tildelinger i forhåndsdefinerte områder EFTA-domstolen III EU-ORGANER 1. Kommisjonen 2015/EØS/40/ /EØS/40/ /EØS/40/ /EØS/40/ /EØS/40/08 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7642 Public Investment Bank/CNIM/SUNCNIM) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 4 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7662 AXA Konzern/ CompuGroup Medical Mobile/DTL) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7669 Lion Capital/ Aryzta/Picard Groupe)... 6 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7690 CVC/Douglas Group) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7693 Apollo/Verallia Group) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte.... 8

2 2015/EØS/40/09 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7696 Lone Star/Balta) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte /EØS/40/10 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7699 CVC/Stage Entertainment) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte /EØS/40/11 (Sak M.7620 FAM/Fanopi/Nefab) /EØS/40/12 (Sak M.7623 Pamplona/Partner in Pet Food Holdings) /EØS/40/13 (Sak M.7643 CNRC/Pirelli) /EØS/40/14 (Sak M.7650 Katara Hospitality/Starwood Hotel & Resorts Worldwide/Westin Excelsior Hotel) /EØS/40/15 (Sak M.7656 CD&R Group/Scimitar Topco Limited) /EØS/40/16 (Sak M.7658 Platinum Equity/WFS Global Holding) /EØS/40/17 (Sak M.7660 KKR/Ursa) /EØS/40/18 (Sak M.7665 Castleton/Morgan Stanley Global Oil Merchanting Unit) /EØS/40/19 (Sak M.7668 Harng Central Department Store/KS Premium Holding) /EØS/40/20 (Sak M.7683 Ardian France/Goldentree Asset Management/Maxeda DIY Group).. 15

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/1 EFTA-ORGANER EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr /EØS/40/01 EFTAs overvåkningsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1: Vedtaksdato 25. mars 2015 Sak nr Vedtak nr. EFTA-stat Tittel (og/eller navnet på mottakeren) 67/15/COL Island Salg og overføring av elektrisitet til United Silicon hf. Rettslig grunnlag Kraftavtale inngått med Landsvirkjun Type tiltak Avtale om kraftoverføring inngått med Landsnet Ikke statsstøtte Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkningsorgans nettsider: Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr /EØS/40/02 EFTAs overvåkningsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 eller reiser ingen innsigelser mot dem: Vedtaksdato 21. april 2015 Sak nr Vedtak nr. EFTA-stat Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Rettslig grunnlag Type tiltak 150/15/COL Norge Statsstøttetiltak for elektriske kjøretøy EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 eller EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) Ikke statsstøtte: tillatelse til å kjøre i kollektivfelt. Formål Støtteform Budsjett Varighet Økonomiske sektorer Navn og adresse til bevilgende myndighet Forenlig statsstøtte: i) fritak for merverdiavgift ved levering og import av elbil, ii) fritak for merverdiavift ved leasing av elbil, iii) fritak for merverdiavgift ved levering og import av batterier til elbil, iv) redusert årsavgift for elbiler, v) fritak for bompenger, vi) gratis overfart med bilferger for elbiler og vii) skattefordel for arbeidstakere som bruker elektrisk firmabil. Miljøstøtte Hovedsakelig avgiftsfritak Anslått til rundt NOK 1,5 milliarder per år Til 31. desember 2017 for mva-tiltakene Produksjon av kjøretøy (NACE C ) Elektriske biler. Finansdepartementet Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkningsorgans nettsider:

4 Nr. 40/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KUNNGJØRING FRA NORGE 2015/EØS/40/03 OM EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/22/EF AV 30. MAI 1994 OM VILKÅRENE FOR TILDELING OG BRUK AV TILLATELSER TIL Å DRIVE LETING ETTER OG UTVINNING AV HYDROKARBONER Kunngjøring av innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på norsk kontinentalsokkel Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2015 Det norske olje- og energidepartementet kunngjør med dette en innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum i samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner. Utvinningstillatelser vil bare bli tildelt aksjeselskaper registrert i Norge eller i en annet stat som har sluttet seg til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), eller til fysiske personer hjemmehørende i en stat som er part i EØS-avtalen. Selskaper som i dag ikke er rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, kan tildeles utvinningstillatelse dersom de er forhåndskvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel. Individuelle søkere og søkere som søker som gruppe, vil bli behandlet på like vilkår av departementet. Søkere som leverer individuell søknad, eller som inngår i en gruppe som sammen med andre leverer felles søknad, er å betrakte som søker av utvinningstillatelse. Departementet kan, på grunnlag av innsendte gruppesøknader og individuelle søknader, sette sammen grupper av søkere som får tildelt en ny utvinningstillatelse, herunder fjerne søkere i en gruppesøknad og tilføye individuelle søkere, samt utpeke operatør for slike grupper. Mellom de rettighetshavere som blir tildelt andel i samme utvinningstillatelse, vil det bli stilt krav om inngåelse av en avtale for petroleumsvirksomhet, herunder en samarbeidsavtale og en regnskapsavtale. Er utvinningstillatelsen stratigrafisk delt, vil det også bli stilt krav om at rettighetshaverne til de to stratigrafisk delte tillatelsene inngår en samarbeidsavtale som regulerer forholdet mellom partene i så måte. Avtalepartene danner ved avtaleinngåelsen et interessentskap hvor partenes andeler i avtalene til enhver tid skal være identiske med partenes andeler i utvinningstillatelsen. Konsesjonsdokumentene vil i hovedtrekk være basert på de relevante dokumenter fra tildelingen i forhåndsdefinerte områder Målet er at hovedtrekkene i eventuelle tilpasninger i rammeverket gjøres kjent for industrien før søknadsfristen utløper. Kriterier for tildeling av utvinningstillatelse For å fremme god ressursforvaltning, rask og effektiv leting etter og utvinning av petroleum på norsk kontinentalsokkel, herunder en sammensetning av rettighetshavergrupper som sikrer dette, vil følgende kriterier legges til grunn ved tildeling av andeler i utvinningstillatelser og ved utpeking av operatør: a) Søkerens forståelse av geologien i det berørte geografiske området og hvordan rettighetshaverne planlegger å foreta en effektiv undersøkelse etter petroleum der. b) Søkerens relevante tekniske kompetanse og hvordan denne kompetansen kan bidra aktivt til en kostnadseffektiv undersøkelse etter, og eventuell utvinning av, petroleum fra det berørte geografiske området. c) Søkerens erfaring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre områder. d) At søkeren har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å foreta undersøkelse etter, og eventuell utvinning av, petroleum fra det berørte geografiske området. e) Dersom søkeren er eller har vært rettighetshaver i en utvinningstillatelse, kan departementet ta hensyn til enhver form for ineffektivitet eller manglende ansvarlighet som søkeren har vist som rettighetshaver.

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/3 f) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst én rettighetshaver har boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. g) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til to eller flere rettighetshavere, hvorav minst én med erfaring som nevnt under f). h) Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser i Barentshavet, skal selv ha boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. i) For utvinningstillatelser på dypt hav skal den som utpekes som operatør og minst ytterligere én rettighetshaver selv ha boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen skal én rettighetshaver ha boret på dypt hav som operatør. j) For utvinningstillatelser som forventes å medføre boring av letebrønner med høyt trykk og/eller temperatur (HTHT), skal den som utpekes som operatør og minst ytterligere én rettighetshaver selv ha boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen skal én rettighetshaver ha boret en HTHT-brønn som operatør. Blokker det kan søkes om Søknader om andeler i utvinningstillatelser kan inngis for blokker som det ikke er bevilget tillatelse for innenfor det forhåndsdefinerte området som vist på kartene offentliggjort av Oljedirektoratet. Det er også mulig å søke om arealer innenfor det forhåndsdefinerte området som er levert tilbake etter kunngjøring i samsvar med oppdaterte kart på oljedirektoratets interaktive Faktakart-side som finnes på det norske oljedirektorats nettside. Hver utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller del(er) av blokk(er). Søkere anmodes om å begrense søknadsskissene til områder der de har kartlagt prospektering. Fullstendig utlysningstekst med detaljerte kart over de aktuelle områdene er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsted Søknader om utvinningstillatelser for petroleum inngis til: Olje- og energidepartementet POSTBOKS 8148 Dep N-0033 OSLO NORGE To kopier sendes til Oljedirektoratet POSTBOKS STAVANGER NORGE Søknadsfrist: 2. september 2015 kl Tildelingen av utvinningstillatelser for petroleum under tildeling fra forhåndsdefinerte områder 2015 for norsk kontinentalsokkel, vil etter planen finne sted i første kvartal 2016.

6 Nr. 40/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EU-ORGANER KOMMISJONEN Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/40/04 (Sak M.7642 Public Investment Bank/CNIM/SUNCNIM) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 26. juni 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Fonds Professionnel de Capital Investissement Sociétés de Projets Industriels ( SPI, Frankrike), kontrollert av driftsforetaket Bpifrance Investissement, et datterselskap som i sin helhet er eid av Bpifrance Participations, som igjen er eid i sin helhet av allmennaksjeselskapet BPI Groupe ( BPI Groupe SA, Frankrike), og allmennaksjeselskapet Constructions Industrielles De La Méditerranée ( CNIM, Frankrike) ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over foretaket SUNCNIM (Frankrike). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: BPI Groupe SA: spiller en avgjørende rolle for en dynamisk utvikling på de franske territorier og investerer i utviklingen av vekstsektorer som miljøteknologi, bioteknologi og digitale tjenester, i tillegg til industrisektoren og tjenestesektoren. SPI: risikokapitalfond som handler som en forsiktig investor og investerer i foretak som utvikler strukturprosjekt for fransk industri. CNIM: CNIM-gruppen utformer og framstiller ferdigstilt høyteknologisk industriutstyr og -anlegg og tilbyr ekspertise, forskning og utvikling, tjenester og forvaltning på miljø-, energi-, forsvars- og industriområdet. SUNCNIM: konstruksjon av solenergianlegg. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 232 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7642 Public Investment Bank/CNIM/SUNCNIM, per faks (+32 (0) ), per e-post (COMP-MERGER- eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/5 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/40/05 (Sak M.7662 AXA Konzern/CompuGroup Medical Mobile/DTL) 1. Kommisjonen mottok 2. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket AXA Konzern Aktiengesellschaft ( AXA, Tyskland), kontrollert av AXA S.A. (Frankrike), og foretaket CompuGroup Medical Mobile GmbH ( CompuGroup, Tyskland), kontrollert av CompuGroup Medical Aktiengesellschaft (Tyskland), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak ( JV, Tyskland). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: AXA: leverer forsikringer og finansielle tjenester. CompuGroup: leverer programvare til helsesektoren. JV: vil ha virksomhet innen utvikling og levering av programvare for private sykeforsikringer. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 227 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7662 AXA Konzern/ CompuGroup Medical Mobile/DTL, per faks (+32 (0) ), per e-post (COMP-MERGER- eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ).

8 Nr. 40/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/40/06 (Sak M.7669 Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe) 1. Kommisjonen mottok 8. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Aryzta AG ( Aryzta, Sveits) og foretaket Lion Capital LLP ( Lion Capital, Det forente kongerike), ved kjøp av sikkerhet i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Picard Groupe SAS ( Picard, Frankrike). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Aryzta: holdingforetak med virksomhet innen ulike næringsmiddelsektorer og, gjennom Arytza Food Group med datterselskaper, innen framstilling og levering av bakeriprodukter til detaljhandelen og storkjøkkensektoren. Lion Capital: risikokapitalfondforvalter som investerer i foretak med virksomhet innen produksjon og/eller salg av forbruksmerkevarer. Picard: distribusjon av fryste næringsmidler til detaljhandelen gjennom sitt eget distribusjonsnett med spesialiserte butikker under varemerket Picard. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 232 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7669 Lion Capital/ Aryzta/Picard Groupe, per faks (+32 (0) ), per e-post ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ).

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/7 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/40/07 (Sak M.7690 CVC/Douglas Group) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 2. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket CVC Capital Partners SICAV- FIS S.A. (Luxembourg), som tilhører CVC Group, ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Beauty Holding Zero GmbH (Tyskland) med datterselskaper, kalt Douglas Group. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: CVC Group: rådgivning til og forvaltning av investeringsfond som har eierinteresser i foretak hovedsakelig i Europa, USA, Asia og Stillehavsområdet. Douglas Group: detaljhandel med skjønnhetsprodukter, parfymer, kroppspleieprodukter samt tilknyttede produkter og tjenester, både gjennom fysiske butikker og kanaler på Internett. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 227 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7690 CVC/Douglas Group, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

10 Nr. 40/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/40/08 (Sak M.7693 Apollo/Verallia Group) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 6. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Horizon Holdings III S.A.S. (Det forente kongerike), kontrollert av investeringsfond forvaltet av Apollo Management, L.P. (USA), ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretakene Saint-Gobain Emballage S.A. (Frankrike), Saint-Gobain Vicasa S.A. (Spania), Saint-Gobain Vidros S.A. (Brasil) og Obale S.A.S. (Frankrike), som samlet utgjør Verallia Group. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Apollo Management, L.P: investerer i foretak og gjeldsbrev utstedt av foretak med virksomhet innen ulike forretningsområder over hele verden, f. eks. kjemi, finansielle tjenester og medier. Verallia Group: framstiller og leverer glassflasker og -krukker til næringsmiddel- og drikkevareindustrien over hele verden. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 229 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7693 Apollo/Verallia Group, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/9 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/40/09 (Sak M.7696 Lone Star/Balta) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 3. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Lone Star Funds, som tilhører Lone Star Group ( Lone Star, USA/Bermuda) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Balta Finance S.ár.l, holdingforetaket til Balta Group ( Balta, Luxembourg). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Lone Star: investeringer i eiendommer, risikokapital, kreditter og andre finansielle aktiva. Balta: framstilling og salg av gulvbelegg av tekstilmaterialer. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 229 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7696 Lone Star/Balta, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

12 Nr. 40/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/40/10 (Sak M.7699 CVC/Stage Entertainment) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 10. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. ( CVC, Luxembourg) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Stage Entertainment B.V. ( Stage Entertainment, Nederland). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: CVC: rådgivning til og forvaltning av investeringsfond. Stage Entertainment: teateroppsetninger, produksjon av musikaler og show og fordeling av musikkrettigheter og innhold. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 235 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7699 CVC/ Stage Entertainment, per faks (+32 (0) ), per e-post ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/ /EØS/40/11 (Sak M.7620 FAM/Fanopi/Nefab) Kommisjonen vedtok 6. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7620. EUR-Lex gir 2015/EØS/40/12 (Sak M.7623 Pamplona/Partner in Pet Food Holdings) Kommisjonen vedtok 6. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7623. EUR-Lex gir ( 1 ) EFT L 24 av , s. 1.

14 Nr. 40/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende /EØS/40/13 (Sak M.7643 CNRC/Pirelli) Kommisjonen vedtok 1. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7643. EUR-Lex gir 2015/EØS/40/14 (Sak M.7650 Katara Hospitality/Starwood Hotel & Resorts Worldwide/Westin Excelsior Hotel) Kommisjonen vedtok 7. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7650. EUR-Lex gir ( 1 ) EFT L 24 av , s. 1.

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/ /EØS/40/15 (Sak M.7656 CD&R Group/Scimitar Topco Limited) Kommisjonen vedtok 6. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7656. EUR-Lex gir 2015/EØS/40/16 (Sak M.7658 Platinum Equity/WFS Global Holding) Kommisjonen vedtok 8. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7658. EUR-Lex gir ( 1 ) EFT L 24 av , s. 1.

16 Nr. 40/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende /EØS/40/17 (Sak M.7660 KKR/Ursa) Kommisjonen vedtok 8. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7660. EUR-Lex gir 2015/EØS/40/18 (Sak M.7665 Castleton/Morgan Stanley Global Oil Merchanting Unit) Kommisjonen vedtok 3. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7665. EUR-Lex gir ( 1 ) EFT L 24 av , s. 1.

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/ /EØS/40/19 (Sak M.7668 Harng Central Department Store/KS Premium Holding) Kommisjonen vedtok 9. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7668. EUR-Lex gir 2015/EØS/40/20 (Sak M.7683 Ardian France/Goldentree Asset Management/Maxeda DIY Group) Kommisjonen vedtok 9. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7683. EUR-Lex gir ( 1 ) EFT L 24 av , s. 1.

Like dokumenter

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 74 20. årgang 20.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 40 19. årgang 19.7.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 42 22. årgang 30.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 22 20. årgang 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 62 21. årgang 30.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

2015/EØS/39/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7667 Danaher/Pall) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte...

2015/EØS/39/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7667 Danaher/Pall) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 39 22. årgang 9.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 11. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 35 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 35 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 35 22. årgang 25.6.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 18 11. årgang

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 14. årgang 18.10.2007 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 10 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 47 19. årgang 30.8.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 15. årgang 24.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 42 18. årgang 28.7.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 50 20. årgang 5.9.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 8.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 54 8.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 13. årgang 3.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 22. årgang 26.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.11.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.11.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 70 22. årgang 26.11.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 33 10. årgang 3.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 37 15. årgang 26.6.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 14. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

2014/EØS/44/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7334 Oracle/MICROS)... 4

2014/EØS/44/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7334 Oracle/MICROS)... 4 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 44 21. årgang 31.7.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 9.9.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 9.9.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN 1022-9310. 12. årgang 8.9.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN 1022-9310. 12. årgang 8.9.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 12. årgang 8.9.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 21 20. årgang 4.4.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

timberland eiendommer

timberland boat shoes
timberland stövlar pris
Timberland nellie boots
terras de madeira
timberland stövlar för män

Experiencia Culinaria con el Chef Jose Ragazzi

Posted on September 25, 2015 by Jessica Barboza · 3,209 Comments

Hooola mis amores!!!!!

Hoy les traigo fotitos (muchas jaja si ya sé me volví como loca tomando, pero no quería perder detalle) de una noche o como me gusta llamarlo experiencia gastronómica de otro nivel, ya que fuimos invitados a una cena especial en Atelier Madrigal del reconocido chef venezolano José Ragazzi en la que se encargó de desconceptualizar cualquier estereotipo de cocina que el denomidor común tenemos como preconcebido.

Okok algunas pensarán que estoy hablando chino, pero dejen les explico con un ejemplo sencillito, cuando uno se come un ceviche (que ricooo y que antojo y no puedo por el embarazo!!!) uno sabe que el pescado se ha cocido con el zumo del limón que además le da ese gusto acidito tan rico en boca, pues este señor, buscó la manera de lograr ese mismo resultado sin la utilización del limón, whattttt como es esto posible? Se preguntarán, pues se valió del fermento de yuca para lograrlo y déjenme decirles que fue un éxito absoluto!!!!!

Este mismo proceso lo empleó en todos los platillos que fueron servidos a lo largo de la velada y al culminar la noche se había ganado el corazón de todos sus comensales, que con curiosidad y placer disfrutaron cada una de sus apuestas culinarias.

Si estás en Panamá y deseas vivir la experiencia, el chef ya abrió las puertas de su nuevo restaurant Tierra en Obarrio, yo aún no lo conozco pero si es algo como esto, seguramente está increíble! Si van déjenme saber que tal J

Un besooo y las quiero!!!!!
Peace&Vogue.

image1 (20)

Como ven todo se cocinaba en vivo y directo!image2 (19) image3 (18) image4 (13) image5 (10) image6 (7) image6 (7) image7 (5) image8 (4) image9 (1)

La pasamos Íncreible, buenos planes para disfrutar en pareja!!!image10

Posted in Life Style Tagged chef, cocina de autor, comida deliciosa, comida gourmet, fine dining, five star restaurant, food review, foodie, foodie experts, gourmet, gourmet panama, lifestyle, lifestyle blogger, mejores restaurantes en panama, michelin, michelin star, restaurant

Previous post

Viste tu Baby Bump (o libritas de más) y crea el efecto Silueta Reloj de Arena…

Next post

Makeup Haul con Sascha Fitness (parte 1)

3,209 responses

 1. Viddyoze says: October 2, 2015 at 3:10 pm

  When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment
  is added I receive 4 emails with the same comment.
  There has to be an easy method you can remove me from that service?
  Thanks a lot!

  Reply
 2. CentralDosSuplementos says: October 2, 2015 at 5:59 pm

  Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to
  “return the favor”.I’m trying to find things to improve my
  web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

  Reply
 3. ??????? says: October 2, 2015 at 11:05 pm

  陆克文不满意食物骂哭空姐媒体曾多次报道陆克文当众发脾气。 (资料) I don t care what you fXXke苏州姑苏区信用卡代办rs think! You can get fXXked… don t you fXXking understand? 陆克文爆粗拒道歉 辩

  Reply
 4. Pingback: Элина Камирен сказала что то на ухо Либерж Кпадону Дом-2 — rolikiru.ru
 5. ??????? says: October 3, 2015 at 6:09 pm

  创新名言警句创新名言警句 1、人之可贵在于能创造性地思维。 2、蜜蜂则采取一种中间的道路,它从花园和田野里面的花采集材料,但是用它自

  Reply
 6. escatter11.fullerton.edu says: October 4, 2015 at 10:55 pm

  I got what you mean, thanks for posting. I’m pleased to find this web
  site via google.

  Reply
 7. Nike Hakken says: October 5, 2015 at 1:13 am

  Voordat de band liep op het podium, het lied ‘Ordinary Day’ begon als een video speelde voor de menigte die de band achter de schermen, op de weg en het uitvoeren van de afgelopen twee decennia. Vermoedelijk in de situatie van dit lied, emoties zijn trekken op een manier, en ‘beter weten’ is het trekken van de andere kant op, voor de vrouw en de man is met behulp van intimidatie tactiek ‘het is nu of nooit’. ‘Van iedereen die betrokken is, en zeker van de academie in de afgelopen jaren, we zijn

  Reply
 8. Anonymous says: October 5, 2015 at 1:31 am

  Jag kan inte redogöra för varför, men som en art, har vi beslutat att världen omkring oss har rätt till en extra chans att höra vad vi sade, och bara en chans. Vi säger något i stil med ‘Hej titta, pierogies!’ och någon säger ‘Vad?’ och vi gärna peka på skylten: ‘Titta, en pirog restaurang!’ Men Gud förbjude den vi pratar med inte höra oss den tiden, eftersom en Köpa Kamagra annan upprepning är tydligen så sm&#2

  Reply
 9. Anonymous says: October 5, 2015 at 1:36 am

  Du har bett om tillstånd att resa in i Förenade kungariket som en besökare till den 15 januari 2014 men från information tillgänglig för mig, verkar det rätt för mig att neka dig inresa i motiveringen [sic] att utestängning från Förenade kungariket bidrar till det allmännas bästa. Detta beror på det faktum att din egen utsago har du en enastående arresteringsorder för gripandet i USA sedan 2007. Nästa steg skull

  Reply
 10. Michael Kors Iphone 5 says: October 5, 2015 at 1:47 am

  Johnson ha rifiutato di uscire dalla casa, affermando ‘Sono qui.’ A questo punto l’ufficiale vide Mr. Johnson sollevare una pistola. Ha ripetutamente ordinato Mr. ‘Abbiamo avuto una grande partecipazione con i fornitori ed i clienti,’ ha detto Stephen Brimberry, Amici di Tift Park. Amici di Tift Parco avuto il loro primo mercato comunitario presso il parco il Sabato. Makers Candela, produttori di gioielli, e gli artisti sono stati alcuni dei 60 venditori al mercato. L’estate scorsa, il mio amico

  Reply
 11. Anonymous says: October 5, 2015 at 2:10 am

  1972 Jag föddes i Brunswick, Georgia, i en marin familj. Därför flyttade vi snart efter min födelse till Jacksonville Florida (jag bara minns åska ute). Min pappa fick sina vingar att flyga jetplan och vi återigen flyttade till Ridgecrest, Kalifornien på ålder 3. ‘Det finns ingen ursäkt. Det var inget fysiskt som var fel, jag helt enkelt inte har andra varvet och det Köpa Levitra är något jag har alltid haft över mina konkurrenter’

  Reply
 12. Anonymous says: October 5, 2015 at 2:10 am

  Oprah Winfrey: ‘Han var allt du någonsin hört och mer ödmjuk och helskinnade genom bitterhet Iman, som har påpekats .. Säger Bill Moir, Tim Hortons ‘chief varumärke och marknadsföring officer:’ Rulla upp Rim att vinna är inte bara en viktig del av Tim Hortons historia, har det blivit en årlig kanadensisk tradition. ‘Han är i fängelse för att sälja jobb och sälja kampanjer medan han var också chef för den korrupta par

  Reply
 13. Ugg Bambino Genova says: October 5, 2015 at 2:55 am

  Se il bambino scivola fuori dopo pochi minuti di succhiare, lo portano fuori il seno e aiutarlo a svegliarsi di nuovo davanti a lui attaccarsi al lato opposto. Lo svegliarsi più volte se si deve, finché non ha nutrito bene per dieci o quindici minuti. Quando il bambino è fatto di cura, lasciarlo riposare semplicemente al vostro seno e leccare il capezzolo, azioni che ottengono il latte facendo ormoni che scorre.. I bambini di violenza domestica per procura sono un sacco di informa

  Reply
 14. Nike Shox Sko says: October 5, 2015 at 3:03 am

  Åttende hullet er en spøk, må 18th en vindmølle klovn ansikt. Vi har ingen problem med lovbrytere betale lønn kriminalitet. Mange av disse er børsnoterte selskaper, men regjeringen fortsatt holder de fleste aksjer.. Vi kringkaster kanalen som sådan, sa han.. Mbt Shoes Hvis du vasker det, tørker det kjapt. Så snart du slå seg ned på en stor, bli med studentgrupper eller samfunn knyttet til ditt felt. Den beste beskyttelsen krever datamaskiner

  Reply
 15. Anonymous says: October 5, 2015 at 3:10 am

  Även här horisontella linjer bildar de vägledande principerna i den nya designen. Med obegränsade möjligheter för uppföljare, herr Peabody Sherman Köpa Viagra har en takt rask att se yngre publik ständigt engagerade. Om så är fallet, ta lite tid och sitta i luftkonditioneringen eller ta ett sista dopp i poolen innan hösten verkligen kommer. Informationen på denna sida tillhandahålls av en oberoende tredje part innehållsle

  Reply
 16. Anonymous says: October 5, 2015 at 3:18 am

  För 600 år den förbjudna staden var det kinesiska kejserliga palatset från Mingdynastin till slutet av Qingdynastin. Hockey Canada släppte deltagarlistan för den kanadensiska Män landslaget orienteringsläger måndag, och listan har 47 spelare: fem målvakter, 17 backar och 25 framåt. Trots kommer bara 4 av 14 från 3 pekar spänner, Quinton Upshur gjorde ett spel höga 23 poäng, och han fick sällskap i dubbla siffror fr&#

  Reply
 17. Michael Kors Wien says: October 5, 2015 at 3:20 am

  Doyles konzentrierte sich auf unzureichende finanzielle Praktiken auf den Gesetzgeber, die von der Comptroller office.Shortly beaufsichtigt wurden nach Bericht Doyle veröffentlicht wurde, beschrieben Sprecher Bill Barisoff eine der wichtigsten Fragen als Persönlichkeit Konflikt zwischen Arbic und Doyle, die Doyle hat bestritten, .James sagte der Umstrukturierung war nicht direkt ein Ergebnis der Auditor General Bericht. Die Änderungen wurden in einer Organisations Kritik von ehema

  Reply
 18. Anonymous says: October 5, 2015 at 3:21 am

  Projekt Sammanfattning: Projektet kommer att ta bort rost och måla yttre och inre valv av Alsea Bay Bridge i Waldport. Projektet kommer också att måla fotgängare järnväg och andra delar av bron inte målade under ett tidigare projekt för två år sedan. Det fanns totalt 12 mellan fredag ​​och söndag. Jonesboro invånare, Pam Huffer, berättade Region 8 var hon en av fyra i hennes närhet som hade sin Köpa Kamagra bi

  Reply
 19. Anonymous says: October 5, 2015 at 3:26 am

  Han kunde inte ge exakta siffror på hur många som avfyrades i Revelstoke nyligen,Köpa Kamagra, men sade hans kontor hanterar ungefär fem gånger så många klagomål som vanligt. Han tror att målet är att köra fast förbundet i klagomål för att sträcka sina resurser. Island Beach Volleyball Association (IBVB) är en spelare kör professionell volleyboll organisation som bistår i utvecklingen av unga spelare och id

  Reply
 20. Air Max Tavas says: October 5, 2015 at 3:33 am

  Det finns mycket få bra pålitlig Courier transporttjänster finns i Sydafrika. Offer för en trafikolycka kan behöva mellan fyra och 100 enheter av blod. Scenariot tyder på att en säkerhetsbyrå någonstans låst på sin närvaro vid ett anti snooping konferens och tipsade SIS GSCB NZ polisen, som sedan blundered och utsatt deras modus operandi genom att be NZ tullen att beslagta sin elektroniska grejer. Resultaten av en Lger opinionsunder

  Reply
 21. Barbour Mujer says: October 5, 2015 at 3:37 am

  Grandes carteles proclaman ‘Pasión por el detalle’ en muchos rincones de la fábrica.. El calendario de pagos de los préstamos depende principalmente de la vida útil del equipo. ‘Nunca será fácil dejar Pranab da. Las personas que me rodean, incluyendo a mi marido, me dicen que apenas tengo un acento, pero de vez en cuando me encuentro con alguien que Carteras Louis Vuitton dice Nike Roshe Run Comprar que mi acento es tan espesa que me puedan entender.. Yo no soy much

  Reply
 22. Nike Free Run 2 Prezzi says: October 5, 2015 at 3:40 am

  Sei solo qualcuno la cui strategia per ottenere ciò che vuole, non ha funzionato.. Quando avrebbero dovuto essere rilasciati se ho usato progesterone crema 11 novembre e l’ecografia hanno mostrato folicles 17 pollici il 14 novembre? (Ringrazio fare molto per la vostra pazienza) .. Io sono contento U ED IL SUO CONSENSO SU QUESTO . L’allergia della pelle o gli acari sono possibili, ma la caduta dei capelli di solito non seguono questo tipo di modello di distribuzione con tali disturbi. Lei no

  Reply
 23. Michael Kors Taschen says: October 5, 2015 at 3:51 am

  Aber in Flagstaff, Arizona., Ist die Stadt aus ihrer zweitgrößte Schneesturm graben. Weather Channel Meteorologe Mike Seidel berichtet.. Und dasselbe gilt für die ersten Sauron den Ring zu verlieren. Keine Chance Schlag durch ein zerbrochenes Schwert als Krieg ist im Begriff, sich auf das Schlimmste als happenns in Longchamp Wien beiden Filmen zu drehen. ‘Auflösungen immer vorgelegt, wie von unseren Geschäftsordnung festgelegt werden, aber die Beamten des Vorstandes habe

  Reply
 24. Christian Louboutin Barcelona Shop says: October 5, 2015 at 3:53 am

  Concepto extraño?. Para empezar, mi esposa tenía una ensalada y tuve la sopa de cebolla francesa. Lo más importante de todo, sin embargo, es que el gobierno se ha dado cuenta que tiene que tomar un papel principal en la facilitación de una necesidad urgente de nuevas ciudades de la India. Incluso para los estándares ratificados de la Americana del Este establecimiento, el currículum de Gardner es extraordinario. Nuestros resultados GAAP y no GAAP de conciliaciones c

  Reply
 25. Scarpe Mbt Estive says: October 5, 2015 at 3:53 am

  3. Indirizzo vostra dieta prima. Ciò rende di fatto una buona dose di buon senso. Dopo tutto, forse si vuole mettere un commento su un video che i Vibram Suole tuoi amici o seguaci possono vedere, ma non ci si sente come essere urlato per le vostre opinioni da un gruppo di troll internet anonimi. Di conseguenza, la posta in gioco della guerra fredda erano pericolosamente alto. Il primo test della bomba H, nel atollo Eniwetok nelle Isole Marshall, ha mostrato quanto temibile l’era nucleare p

  Reply
 26. Oakley Frogskins Aquatique says: October 5, 2015 at 3:54 am

  VIA MAIL o scendere stampare il modulo di registrazione sopra e mail drop off in contanti o un assegno per l’indirizzo postale sulla parte superiore del modulo. Gli assegni sono pagabili a Not Just Another Dance Studio, e possono essere post datato a 2 settimane prima della data di inizio della sessione (per iscrizioni Autunno inverno primavera estate). Alcuni scienziati sono del parere che se i combustibili fossili continuano ad essere consumati al tasso sono, saranno praticamente esaur

  Reply
 27. Anonymous says: October 5, 2015 at 4:04 am

  Det är också en knepig plats politiskt. 1954 påbjöd Chrusjtjov att det blivit en del av Ukraina, ett drag som många i Ryssland fortfarande ser som illegitim. Drygt hälften av befolkningen är etniska ryssar, en fjärdedel är etniska ukrainare och det mesta av återstoden är Krim tatarer som, efter att ha deporterats av Stalin 1944, är våldsamt anti ryska.. Du vill inte att slå ditt golv till döds. Det bästa verktyget &#

  Reply
 28. Parajumpers Kodiak Women Black says: October 5, 2015 at 4:06 am

  Bred mottagare fortfarande inte tränar åtta veckor efter fotkirurgi och är tveksamt till Louis Vuitton Neverfull Gm söndag. Komplexet visade sin sista film som natten, lämnar en hel del lång tid lojala biobesökare känsla nostalgisk. Om BJP Sena regeringen menade allvar med muslimer upliftment, det kunde ha gett någon sorts bokning av ekonomiska skäl. Året därpå entusiast stationära plattformen kommer att packa ett antal prima

  Reply
 29. Anonymous says: October 5, 2015 at 4:09 am

  La LLC unisce i vantaggi fiscali di una ditta individuale o di partnership con la protezione di responsabilità di una società. I profitti di una società C sono tassati prima a aliquote dell’imposta sulle società. Il migliore effetto colore vi aiuterà a fare una chiara uscita dei vostri pensieri. Non è possibile se la qualità di stampa non è di buona qualità. ‘Inget jag kunde njuta av mer än att få upp så högt som jag kunde komma p&

  Reply
 30. Air Max 90 Billigt says: October 5, 2015 at 4:15 am

  TwistDock ansluter, bryggor, expanderar, och laddar PS3, hålla kablar och controllers organiserade och snyggt för ett hemunderhållningssystem som ser ren, snygg och sexig. TwistDock är utbyggbart och integrerar med PS3, som arbetar med både den ursprungliga Ralph Lauren Skjorta Billigt och den Slim versionerna av PS3 spelkonsol. Q4 2010 i tid för semesterperioden. Uppmärksamhet Söker barnen är bättre Eleverna Senare OnToddlers som ständigt k

  Reply
 31. Anonymous says: October 5, 2015 at 4:20 am

  Whole Foods), måste fatta ett beslut om dessa hinder är uppfyllda. Även om jag är en stark anhängare att aktiekurserna i slutändan kommer att följa resultatet, med uppfattningen om ett pris hög andel kan orsaka en lätt hinder för din beståndets tillväxt fortsättning. Förutsatt att bolaget planerar att verka som en going concern, det finns två steg för ett företags ledning att ta. Jag har läst de flesta av d

  Reply
 32. Canada Goose Butiker says: October 5, 2015 at 4:24 am

  Shonn Greene körde för en TD, och även Nike Air Max Billigt Dam Jake Locker scrambled för en TD som Titans körde för en säsong höga 198 yards. ‘Att vår formel för att vinna,’ coach Mike Munchak sade Monday.The Titans förbättrades till 4 4 med sitt bästa rusar resultat sedan 27 november Nike Free 3.0 V4 W 2011, då de körde för 202 yards mot Tampa Bay, och de hadn rusade fyra touchdowns sedan 21 oktober 2012, när

  Reply
 33. Polo Ralph Lauren Rea says: October 5, 2015 at 4:39 am

  Det handlar inte om att ‘här’, trots allt. Max Weber förstått detta. Så gjorde William Blackstone. Toronto Jewish Folk kören: Kören 87th årliga vårkonsert har låten samlingen Rozhinkes mit Mandlen (russin och mandel) av kompositören Avrom Goldfaden (1840 1908), med gäst sopran Kyra Folk Farber och tenoren Martin Houtman. I programmet ingår kompositören John Weinzweig 1953 arbete Am Yisroel Chai och andra sånger på hebreis

  Reply
 34. Nike Huarache Sverige says: October 5, 2015 at 4:43 am

  Duke är förvirrad, och sedan meddelanden Nathan inte ser alltför stor. Smarta beslut pengar är inte alltid det lättaste sådana.. Det är lätt att se hur tekniken har gett oss några av de största bedrift är som människan känner till, och även hjälpt oss att nå den nivå av existens som vi har i dag. Progesteron quiets immunsystemet, vilket i sin tur minskar inflammation. Hur vågar hon? Nå, kommer Sonja ha

  Reply
 35. Anonymous says: October 5, 2015 at 4:51 am

  No es probable una inversión considerable en el firmware actual que las empresas están utilizando, por lo que cualquier adopción Android probablemente será un lento giro entre los ejes de las cámaras mayores se eliminarán y se libera una nueva.. El papel de la tarjeta de negocios es menos costoso que pagar a alguien para hacer tarjetas de visita para usted.. Por eso, cuando Colorado puso corredores en las esquinas con un out en la segunda, el padre de Nolasco, Emili

  Reply
 36. Anonymous says: October 5, 2015 at 4:52 am

  Är en enkel transformation. Put Köpa Viagra enkelt, är översättningen förändringen av läget hos en form. Till exempel, om vi vill omvandla en siffra fem enheter till vänster, då vi bara flytta den fem enheter till vänster.. Den sistnämnda definition visar sig mer i demokratiska samhällen. Sherry Turkle citerar ett samtal med en kvinna som har gjort ett datum med en man som hon har pratat med flera månader. Kvinnan är orol

  Reply
 37. Anonymous says: October 5, 2015 at 5:03 am

  När du tänker på Deloitte, du brukar tänka på bönor räknare gör en revision eller anpassade upp yrkesverksamma från deras transaktion rådgivande praktik. Men Deloitte är ett mycket mer. Det har också funnits försök att mörda senaten presidenten (nordbo) i statlig Imo, två Executive Governors av stater i norr (guvernören i Benue och min ödmjuka själv), två Köpa Kamagra av våra mest framst

  Reply
 38. Nike Air Force 1 Barn says: October 5, 2015 at 5:05 am

  Främre avgasrörets värmesköld. Generator kylning fliken kanalfäste vid oljetråget, om sådan finns. Fram till första veckan i denna månad, fick landet åtta procent överskotts nederbörd från monsun inflytande. Rains som var bristfällig i den tidiga delen av säsongen i Bihar och Jharkhand återupplivade förra veckan. ‘Det finns mycket som jag trodde att jag visste och alla har sina åsikter om olika saker men de

  Reply
 39. Anonymous says: October 5, 2015 at 5:10 am

  Om du ansöker om tillstånd och din fastighet ligger i ett område som omfattas av Webbplatsen Plan kontroll Genom lag och vad ni föreslår definieras som ‘utveckling i Planeringslagen kan du bli tvungen att ingå en webbplats plan Kontroll avtalet före ett tillstånd kan utfärdas. Du kan också kräva en webbplats plan kontroll avtal om detta införs som ett villkor för varje ansökan om rezoning, en mindre varians eller avgångsv

  Reply
 40. Anonymous says: October 5, 2015 at 5:16 am

  Låt tvål svalna. Deltagarna ombeds att komma klädd som deras favorit superhjältar. Täck och koka över lägsta möjliga värme i 10 minuter. När han inte skriver för Slate, tillbringar Waldfogel större delen av sin forskning tid på vad han kallar sin ‘bröd och smör’ intressen, varav han nyligen förvandlats till en bok publicerad i oktober av Harvard University Press och avbildas av en granskare som ‘ provocerande uttalan

  Reply
 41. Nike Air Max Dam Rosa says: October 5, 2015 at 5:17 am

  Lönat sig $ 1.610.836 av böter genom att sitta i fängelse under 2008. Med lagets oförmåga att vinna i slutspelet sedan Game 3 av 2011 finalen mot Boston, har Vigneault aldrig varit mer inthe hårkorset trots alla de nordvästra divisionen titlar. En annan myt som sprids för att uppmuntra en fortsättning Polo Sport Ralph Lauren Pike av praxis är att klitoris kommer att förgifta penis om det är tillåtet att röra vid den. En annan

  Reply
 42. Nike Air Force 1 Mid Herr says: October 5, 2015 at 5:20 am

  För UVA, det hämnd. Dessa impulser efterlikna bearbetning av normal aktionspotential och därmed göra muskelenheterna rycka och koppla alternativt. Citybeat: Berätta om det nya albumet. ARKIVERADE CEPA årsredovisning för perioden april 1996 till mars 1997Canadian Environmental Protection Act (CEPA) CEPA New Balance Sneakers Göteborg Review och RenewalAdvisory CommitteesFederal Provincial rådgivande kommitté (FPAC) Den kanadensiska Environmental Pr

  Reply
 43. Anonymous says: October 5, 2015 at 5:22 am

  Två gånger Köpa Viagra i veckan, de anställda samlar bortskämd och osålda mat som normalt skulle hamna i soptunnor. Den andra behållaren, som ligger vid Grainger Hall Capital Cafe, fungerar som en uppsamlingsplats för återvunnet mat. Därför är det nu en plikt för varenda en av oss för att försäkra att de människor som är ansvariga för denna skamliga situation inte bara lämnas i fred för att n

  Reply
 44. Anonymous says: October 5, 2015 at 5:23 am

  ‘Vi var mycket modiga och vi visade en hel del ticker och gubbar verkligen toughed ut, men så långt som att hålla sig till vår spelplan, särskilt under det andra halvåret, åkte vi genast från den. ‘Vi måste spela mycket bättre eftersom vi vet Queensland kommer att bli bättre.’ Skepparen, fortfarande kämpar en nackskada från spel en, sade Blues var nästan sin egen värsta fiende i den andra halvan av det första spelet

  Reply
 45. Michael Kors Stockholm says: October 5, 2015 at 5:26 am

  Kan befrielse paj fyllning på General Office, December fraktion leda avgiften södra växelhuset, pensionsbeloppen på General Office, ris silver vid sjutton års skillnad huidian Museum April mätta med hjälp av Mbt Sandaler chefredaktör officer. Gasol god avkastning den här säsongen, Bulls inne och faktiskt hela taktiska blev mycket rik.. Tålamod att lyssna på är ett uttryck för respekt för patienten, att patienten ner lyssn

  Reply
 46. Air Max 1 Og says: October 5, 2015 at 5:30 am

  Att berätta sanningen, jag glömde även om vad som hände under säsongen, sade han. mår bra nu, vi är i finalen, vem bryr sig (om tidigare skador)? Ingen kommer att minnas att jag missade 20 matcher under ordinarie säsong. kändes riktigt bra i träningsläger. Jag var Nike Air Force 1 Mid Herr på väg från OS, i bra form och allt. Och då hade jag det första problemet och allt började få skruvas upp. Men nu har j

  Reply
 47. Nike High Heels says: October 5, 2015 at 5:32 am

  ‘Sumlin’ har inte gjort ett försök att röra lite Johnny Football eftersom jag är säker på att alla från Groundskeeper till presidenten för universitetet skulle ha något att säga Michael Kors Shopbop om deras ‘stjärna’ fotbollsspelare som sitter på bänken. Bredvid olja och Nötkreatur, är fotboll Texas näst bästa pengar maker. Sanningen är reglerna är olika beroende Nike Air Max 90 Skor på färg

  Reply
 48. Anonymous says: October 5, 2015 at 5:32 am

  Sådana läppar är vanligtvis i 0,5 1 meter. När man tittar på en 5 meter sinkhole, ser du en varierar uttalas böjda läppen. Ma c’erano differenze, anche. I ricercatori hanno scoperto che nei cani, 48% delle loro regioni cerebrali uditive rispondere più fortemente suoni ambientali, come ad esempio un motore di automobile, oltre alle voci. Han tog sin doktorsexamen från Cleveland State University (USA) med fokus på ‘The hållbar konkurrensf&#246

  Reply
 49. Anonymous says: October 5, 2015 at 5:35 am

  VVS entreprenörer använder högtrycks hydro bestyckningen utrustning för att rensa ut en täppa i huvudavloppslinjen. Hydro sprutan använder tryckvatten för att driva en ‘orm’ genom en avloppsledning. Ett par av dem är mindre än övertygande och lider av luckor av logik. Vad bärgar Raanjhanaa är dess okonventionella ta på kärlek. Skydda dig i ett Köpa Kamagra Collision: Använd säkerhetsbältet för att sp&#

  Reply
 50. Anonymous says: October 5, 2015 at 5:37 am

  Det är dyrt att äta dåligt; det är orimliga att äta well.Despite vara kornbod av världen för kött- och mjölkprodukter, kan Nya Zeeland räknar de priser vi betalar för baslivsmedel att bli värre, ekonomer say.Also wheeling sina väskor genom ankomster gate var Murray Vit, en 31-årig Nya Zeeland advokat återvänder från Köpa Viagra tre år i Tyskland. ‘Trish användning av sofistikerade sociala nät

  Reply
 51. Anonymous says: October 5, 2015 at 5:46 am

  Den här veckan kommer vi att gå igenom några sätt att diagnostisera denna skada och en del andra saker att hålla utkik efter för att avgöra om du verkligen arbetar med benskydd spjälor.. På en motion att ompröva, sade domstolen ‘när tillgångarna överlåts till en egen fast förtroende i syfte att skydda den från fordringsägare, och det förtroende uttryckliga syfte är att skydda tillgången från

  Reply
 52. Nike Air Max Tavas says: October 5, 2015 at 5:50 am

  Unita bra fastigheter, Michael Park fastigheter, fastighetsindustrin, Locke bra fastigheter, hem Chiaki net …… Pell Grants står för cirka 13 procent av de federala stimulansmedel som har kommit in i Harris County till och med juli. ‘Silly flicka.’. Ju längre du är osynlig desto mer skada Air Max 2014 Rea ditt nästa attack erbjudanden, men slutar osynlighet orsakar förr din nästa bedrägeri cooldown för att uppdatera snabbare (minst nedkylning av 10

  Reply
 53. Nike Air Force Damn High says: October 5, 2015 at 5:58 am

  I denna tid av ‘CSI’ och andra kriminalteknik TV-serie, våldtäktsoffer tror att DNA och andra bevis i sina våldtäkts kit kommer att hjälpa polis och åklagare hitta och straffa sina angripare. Om bara det var mer sant.. Goda nyheter för alla som såg Microsofts omsvängning på Xbox Ones delning familj funktioner som en stor negativ i juni bolaget planerar att möjliggöra delning kapacitet efter Nike Shox Rea alla. Nyheten, som bröt i d

  Reply
 54. Nike Free Schweiz Preis says: October 5, 2015 at 6:01 am

  Also, was ist der Deal mit dem Ausstieg Kredit nach einem Konkurs eingereicht wird? Überraschenderweise gibt es Optionen zur Verfügung. Treasury Beamten kann nicht die Identität jedes Spenders, aber es ist möglich, es war ein 83 Jahre alter Mann aus Obama: Warren Buffett.. Diana gibt mir das gleiche Aussehen, ohne zu lecken. Die Fragen basieren auf den von den Vätern des Zweiten Vatikanischen Konzil in der Konstitution über die heilige Liturgie umrissenen Vorgaben s

  Reply
 55. Anonymous says: October 5, 2015 at 6:03 am

  Vad Clarke minns särskilt och uppskattar var den anda av integritet som infunderas lokal Köpa Viagra debatt, även när, som inrikesministern, han arbetar med ‘mycket, mycket kraftigt spänd’ säkerhet kontra frihet frågor såsom 90 dagars frihetsberövande lag eller kontroversiella drag att ta in terminsavgifter. Han erkänner också skillnader med lokala partimedlemmar över privata finansieringsinitiativ för Norfolk och Norwich Universit

  Reply
 56. Anonymous says: October 5, 2015 at 6:05 am

  Så många av meny objekt massor av hamburgare, fisk, sallader och grönsaker i allmänhet köps direkt från marknaden. Det är populärt för efter arbete drycker, helst tilltugg och helg boogie (den har ett litet dansgolv på andra våningsplanet).. De är Socialistiska Devils. Kulor kommer inte ‘på något sätt’ magiskt flyga ut ur pipan själva och göra knäböj!. Träet klädda rummet har så mån

  Reply
 57. Anonymous says: October 5, 2015 at 6:13 am

  Återgå nötkött pan; lägg skivad basilika och toss.Place pasta på stora djup oval tallrik; ordna nötkött blandningen på pasta. Alldeles för många vagns ryttare Nike Cortez Sverige nu, och obummer arbetar på att skapa mer, vilket naturligtvis kommer att innebära fler röster för socialisterna än de har nu. Air Max Thea Det kan orsaka förlägenhet och förlust av förtroende, men lyckligtvis hjälp f

  Reply
 58. Nike Air Max Billigt Herr says: October 5, 2015 at 6:21 am

  Bra skolgång är en förutsättning för att lyckas i skolan. Vänligen meddela sjuksköterskan för någon långvarig sjukdom eller frånvaro från skolan (3 eller fler dagar) för att hjälpa till med alla nödvändiga boende. Please är säker att ditt barn äter frukost dagligen och får tillräcklig sömn för att bibehålla hälsan och fokusera på akademiker.Inga Synd Parter: Jag s&#24

  Reply
 59. Nike Air Max Baratas says: October 5, 2015 at 6:24 am

  Hecho de que yo no soy responsable ante nadie me permite financiar ideas que tendrán tiempo para mostrar resultados. Los motores de búsqueda tienen que confiar en su sitio web antes de que te dan altas graduaciones para keywords.6 muy competitivo. A menos que usted siente malestar actual, debe ser nada de qué preocuparse.. No tiene una tradición de franqueza y liberal sobre el sexo, incluso en ciudadanos bien educados, madres e hija por igual. El motor diesel de 1,5 litros ob

  Reply
 60. Nike Air Max Billigt Rea says: October 5, 2015 at 6:26 am

  ‘Men, som jag har talat Polo Ralph Lauren Pike Dam med folk Montana, är det tydligt att ett annat band stöd inte löser vårt lands långsiktiga statsfinansiella problem. Regeringen måste öppna, och vi kan inte riskera standard på våra skyldigheter. Grist koncentreras på en Pennsylvania länet, sade att det frågan är långt mer utbredd. Fastighetsmäklare, offentliga tjänstemän och miljö förespråkare fr

  Reply
 61. Nike Air Max 90 Skor says: October 5, 2015 at 6:27 am

  4. Sessionerna kan ha personer som finns på olika ämnen. Det finns massor av investerare på här och jag är säker på att du kan starta en tråd för att värva intresse från potentiella presentatörer. ‘Ärligt talat, ingen kommer förmodligen någonsin bryta det, inte i denna dag och ålder,’ fd Broncos mottagare Rod Smith said.On söndag , Brady, som missade delar av praktiken i början av veckan med influensa, komm

  Reply
 62. Ghd Iv Styler Sverige says: October 5, 2015 at 6:27 am

  Gratis. Bröstmjölk kostar inte en cent, medan kostnaden för formel tillägger snabbt upp. Och på grund av den immunitet och antikroppar passerade på dem genom sina mödrars bröstmjölk, ammade spädbarn är sjuka mer sällan än spädbarn som får formel. Till exempel har forskare konstaterat att spädbarn som ammas uteslutande ha färre episoder av öroninfektioner. Det kan innebära att de gör färre res

  Reply
 63. Nike Air Force One Stadium says: October 5, 2015 at 6:43 am

  Du måste uppleva att röra att verkligen få en känsla för hur illa det är. Visst, är företagare i Montecito pissed (rättmätigt så) men de människor som har att korsa den vägen är lika besväras, eftersom de flesta av dem ville aldrig vara i Montecito i första hand. Den nya styrelsen kan expandera upp till 15 members.Mother Dies försöker rädda sonen i Lake ErieMother Dies försöker rädda son

  Reply
 64. Nike Air Huarache says: October 5, 2015 at 6:46 am

  Udałem się na kobiecym surfingu Jogi że coś dla wegan. Białe plaże piaszczyste, fantastyczne fale następnie przytulne miejsce, które jest o wiele cieplej i bardziej wygodne niż w namiocie za podobną cenę. Z przyjaźni właściciele surfer można również uzyskać bezpłatny wiedzę i doświadczenie lokalnych. Wznosi się na szczycie klifu z widokiem na deski surfingowej, Air Maxy Damskie Summerh

  Reply
 65. Nike Free Run 5.0 says: October 5, 2015 at 6:47 am

  Tęsknił prawie rok po operacji naprawy nerwów za kolana, która została oddzielona w niewielkim ligowym w dniu 4 lutego 2011 roku, trzy dni po tym, jak wygrał trener NHL debut.San Jose Todd McLellan poczuł, że począwszy Stalock może pobudzić jego koledzy z drużyny, aby wezwać dodatkowego wysiłku silnej wykończenia ich wschodniej huśtawce. ‘czas, aby go i to jest wielka szansa dla niego,’ McLellan powiedział przed